şişli escort kartal escort beylikdüzü escort mecidiyeköy escort ataköy escort ataşehir escort maltepe escort bakırköy escort taksim escort beşiktaş escort avcılar escort kadıköy escort bahçeşehir escort

porno izle

porno indir

logo

reklam
07 Kasım 2013

Kuaför oyunu Barbie giysi giydirme oyunları

 

 

Popüler kültür, sanayileşme sonucu teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle kitle iletişim araçları aracılığıyla çoğunluğu etkileyen, çoğunluk tarafından en çok beğenilen ve tercih edilen kitle toplumunun kültürü olarak değerlendirilebilir. Popüler kültür geniş kitleler tarafından kabul görmekte ve halka mal edilmektedir. Eğlenceden müziğe, spordan edebiyata, dini hayattan bilime kadar gündelik hayatta yaşadığımız her şeyde popüler kültürün etkisi bulunduğu söylenebilir. barbie giysi giydirme oyunları Bu çalışmanın amacı, popüler kültürün ilköğretim çağındaki çocukların aile içi

ilişkileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Günümüzde, televizyon aracılığı ile pazarlanan popüler kültür ürünlerinin, çocukların aile içi ilişkileri üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir. Bu bakımdan, konuyla ilgili alanda saha araştırması yapılarak problemin analiz edilmesi ve belli sonuçlara ulaşılması son derece önemlidir. Bu çalışmada, popüler kültürün ilköğretim çağındaki çocukların aile içi ilişkileri üzerindeki etkilerini tespit etmek ve bu konuda alınması gereken tedbirler ile ilgili öngörülerde bulunmak hedeflenmiştir. Araştırmanın bulguları, seçilen örneklem ve barbie giysi giydirme oyunları araştırma alanı ile sınırlıdır. Bu araştırma, amacı bakımından açıklayıcı niteliktedir. Açıklayıcı araştırma türünde, ilişkiler üzerine kurulan hipotezler test edilerek, aralarında sebep-sonuç ilişkisi ortaya konulmaya çalışılır. Araştırmada, popüler kültürün ilköğretim çağındaki çocukların aile içi ilişkileri ve çocuk ile diğer aile fertleri arasındaki ilişkiler üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Popüler kültürün ve ürünlerinin, ilköğretim çağındaki çocukların aile içi ilişkileri üzerinde olumlu etkilerinden çok olumuz etkileri olduğu bu makalenin temel hipotezidir. Bu çalışma, geniş sosyal grupları kapsayan evrenden seçilmiş bir örneklem grup üzerinde yapılan çalışmalarda kullanılan survey (tarama) araştırmasıdır. Belirlenen kuaför oyunu örnekleme görüşme formu olarak hazırlanan bir anket uygulanmıştır. Anket sorularının amaca uygun olmasına, anlamlı bir biçimde sıralanmasına ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Anketler, araştırmacı Meyrem Tuna tarafından

uygulanmış ve soruların anlaşılmaması gibi durumlarda gerekli açıklamalar yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, araştırmacı tarafından gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerden elde edilen bulgular da dikkate alınarak daha kapsamlı yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2007 yılı istatistikleri esas alınarak belirlenmiştir. Evrenin tespitinde I. Kademedeki öğrenciler işlem dışı bırakılmıştır. Buna göre evren, Isparta il merkezindeki toplam 41 ilköğretim okulunun II. Kademesinde bulunan 39 ilköğretim okulunda okuyan toplam 8.484 öğrenciden oluşmaktadır. Evreni temsil edecek örneklem, tabakalı basit tesadüfî örnekleme tekniğiyle kuaför oyunu hesaplanmıştır. Bu amaçla II. Kademede okuyan öğrenciler, okudukları sınıflara göre

6. Sınıf, 7. Sınıf ve 8. Sınıf olarak tabakalandırılmış; sonra da her tabakanın evren içindeki oranına göre örneklem dağılımı belirlenmiştir. Örneklem büyüklüğü ise, %99 güven düzeyi ve ±%5 göz yumulabilir yanılgı payı esas alınarak 617 olarak belirlenmiştir. Bu sayı, evrenin %7,2 sine karşılık gelmektedir. Ancak çalışmanın hem güvenirlik düzeyini yükseltmek hem de araştırma sürecinde ortaya çıkacak

olumsuzluklar göz önünde bulundurularak yaklaşık bu oran %8’e çıkarılmıştır. Buna göre örneklem oranı 650:8484×100=%7.66 olmaktadır. Böylece örneklem büyüklüğü winx giysi oyunları 650 olarak belirlenmiştir. Araştırmada, açık uçlu, kapalı uçlu, yarı kapalı uçlu olmak üzere toplam 115 sorudan oluşan bir görüşme formu (Anket) hazırlanmış ve araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Ayrıca öğrenciler ile yüz yüze görüşülerek, daha detaylı bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle araştırma sadece nicel değil, aynı zamanda nitel bir çalışma özelliği de taşımaktadır. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında sosyal bilim araştırmalarına winx giysi oyunları uygun olarak hazırlanan SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

escort bursa escort mersin bursa escort