istanbul escort bayan

logo

reklam
23 Kasım 2013

adres sorgulama askerlik sorgulama 2014

 

 

Tarh işlemi idari işlem olarak nitelenince idare hukukunda idarî işlemler için yapılan analizlerin tümünün tarh işlemi bakımından da geçerli olduğu görülecektir.  vergi borcu sorgulama Tarh işlemi, bireysel (sübjektif), belirtici bir işlemdir. Taşıdığı kesin ve yürütülmesi zorunlu (lâzımülicra) işlem niteliğiyle bir aslî işlem görünümündedir. Buna karşılık matrah saptanması, yoklama, arama, vergi incelemesi gibi işlemler aslî olmayıp, nihaî işlemi oluşturan tarh açısından hazırlayıcı işlemler niteliğindedirler. vergi borcu sorgulama Vergi borcunun doğum zamanı: Vergiyi doğuran olayın vukuu ile mi, yoksa tarh işlemi ile mi ile mi? Vergi Usul Kanununun vergiyi doğuran olayı düzenleyen 19 uncu maddesinin “vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukukî durumun tekemmülü ile doğar” hükmü tarh işleminin belirtici niteliğini ve vergi borcunun vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle doğduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır.  Tarh işleminin inşaî mi yoksa belirtici mi olduğunun saptanması (dolayısıyla vergi borcunun doğumu zamanı), vergi hukukunda yürürlükteki yasa hükümlerinin uygulanması, zamanaşımının işlemeğe başlaması ve ceza yaptırımlarının geçerlik kazanması gibi üç önemli noktada önem taşır. Vergi borcu vergiyi doğuran olay ile doğduğuna göre, uygulanacak yasa hükümlerinin saptanmasında, zamanaşımının hesabında ve ceza yaptırımlarının işlemeğe başlamasında vergiyi doğuran olayın askerlik sorgulama 2014 vukuu zamanı esas tutulacaktır. Böyle olmayıp da tarh işlemi inşai (yapıcı) nitelikte olsa idi, yukarıda değinilen hususlarda tarh işleminin tamamlanması zamanı esas alınırdı. Başka bir anlatımla, bu son durumda o vergi ilişkisine vergiyi doğuran olay sırasında değil, tarh işlemi sırasında yürürlükte olan yasa hükmü uygulanırdı; zamanaşımı tarh işleminin tarihine göre işlemeğe başlardı.  Bir idarî işlem olarak nitelenince, tarh işleminin unsurlar bakımından incelenmesi yargısal denetimde kolaylık sağlar. İdarî işlemin beş unsuru tarh işlemi bakımından da analiz edilebilir. Maksat unsuru prensip olarak vergilendirme işlemleri bakımından söz konusu olmaz. çünkü vergilendirme işlemleri, genel amaç olan kamu yararını gerçekleştirmek üzere, idarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini finanse etmek amacıyla tesis olunur. Vergi idaresinin her türlü işleminde geçerli olan, bu en genel amaçtır. Kamu yararı dışında, özel bir yarar için vergi tarhedilmesi durumunda yetki saptırması söz konusu olur. Sebebi yasada açıkça belirtilmiş bir işlemin kamu yararı amacıyla yapılıp yapılmadığı araştırılmaz; sebep varsa işlem yapılır. Yani verginin yasallığı ilkesi çerçevesinde vergi askerlik sorgulama 2014 borcu doğarsa, vergi alınır. Böylece tarh işleminde ilke olarak maksat denetimi gerekmeyecektir. Sebep unusuru kanunda açık değilse, işlemin genel amaç doğrultusunda tesisi gerekir. Bu durumda sebep ve maksat unsurları birbirine karışmaktadır. Tarh işlemini “esas” yönünden hukuka aykırı kılan sakatlık sebep ve konu unsurlarında ortaya çıkar. Vergiyi doğuran olay tarh işleminin sebep unsurunu oluşturur.Tarh işleminin sebep unsurunda bir sakatlık bulunmaması için somut olayın (maddî olay) soyut norma (yasa hükmü) uygun olması gerekir. Başka bir deyişle adres sorgulama norm ve maddî olay arasındaki tipiklik ilişkisinin doğru kurulması, işlemin sebep unsurunda düzgünlük için bir zorunluluktur. Somut tip (maddî olay) vergi idaresince yanlış nitelendirilip aslında yükümlü olmaması gereken bir kimseye vergi salınması, işlemi sebep unsuru bakımından sakat kılar; çünkü tipiklik gerçekleşmemiştir. Gelir elde eden kişiden gelir vergisi alınır. Burada vergi tarhı işleminin konu unsurunu gelir vergisi yükümlülüğü oluşturmaktadır. Gelir elde eden kişiden gelir vergisi yerine, örneğin servet vergisi adres sorgulama alınması işlemi konu unsuru bakımından sakat kılar. Ayni şekilde gelir elde eden A’dan vergi almak yerine gelir elde etmemiş B’nin vergi yükümlüsü sayılmasında işlem yine konu unsuru açısından sakat olur.

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.