real incest porn yesilcam erotik filmleri erotik film izle escort istanbul

logo

reklam
22 Mayıs 2013

Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS DENETİM KOMİSYONU
2012 YILI RAPORU
DENETLEME YERİ
İLİ : SAMSUN
BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ

DENETLEYEN

MECLİS ÜYESİ : Emin Kazım ŞEN
MECLİS ÜYESİ : Cemalettin KOLA
MECLİS ÜYESİ : Adem ALAN
MECLİS ÜYESİ : Tahsin CANİKLİ
MECLİS ÜYESİ : İbrahim SARAÇ

DENETLENEN

KURUM : Samsun Büyükşehir Belediyesi

YAPILAN DENETİM : Gelir Gider ve İşlem Denetimi

DENETLENEN DÖNEM : 01.01.2012-31.12.2012

DENETLEME TARİHİ
Denetime Başlama : 16.01.2013

Denetime Son Verme : 29.03.2013

Toplantı Gün Sayısı : 45 İÇİNDEKİLER

I- DAYANAK
II- AMAÇ
III- SUNUŞ
IV- YAPILAN TESPİTLER

A-BELEDİYE GELİRLERİ

1- Vergi Gelirleri
2- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3-Bağış ve Yardımlar
4- Diğer Gelirler
5- Sermaye Gelirleri

B-BELEDİYENİN GİDERLERİ

1- Personel Giderleri
2- S.G.K. Ödenen Pirim Giderleri
3- Mal ve Hizmet Alımları
4-Cari Transferler
5- Faiz Giderleri
6- Sermaye Giderleri
7-Borç Verme

V-SONUÇI-DAYANAK

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt
işlemlerinin ve yapılan işlemlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince belirtilen
süre içerisinde denetimi yapmak üzere Belediye Meclisinin 09.01.2013 tarihindeki toplantısında gizli
oyla seçilen ve beş kişiden oluşan komisyonun çalışmalarına başladığı 16.01.2013 tarihinde aldığı
kararla;
Denetim Komisyonu Başkanlığı’na Emin Kazım ŞEN, Başkan Vekilliği’ne Cemalettin KOLA,
Üyeliklere ise Adem ALAN, Tahsin CANİKLİ ve İbrahim SARAÇ seçilmişlerdir.

II- AMAÇ

Komisyonumuz yaptığı çalışma ile belediyenin 2012 yılı gelir ve giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin
hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde;
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
3194 sayılı, İmar Kanunu,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
237 sayılı Taşıt Kanunu,
6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu,
4749 sayılı Kamu Finansman ve Borç Yönetimi Kanunu,
1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
213 sayılı Vergi Usulü Kanunu,
2872 sayılı Çevre Kanunu,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu ve
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun
6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunlara bağlı yönetmelikler ve bakanlık genelgeleri
ile ilgili diğer mevzuat esas alınarak;
Belediyenin kuruluş şemasında yer alan müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalışmalarında
kaynakların daha ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi,
ayrıca, kurumun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için tamamen bağımsız ve objektif bir
denetim amaçlanmıştır.

III- SUNUŞ

Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için, 2012 yılı ile ilgili aylık
mizan değerleri, kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe giderlerinin
fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, ödenek listesi gibi mali veriler ve bunlara konu olan gelir-gider
evrakları, işlemler ve işlemlere konu olan belgeler üzerinde; fiziki inceleme ve sayım, doğrulama,
belgelerin incelenmesi ve karşılaştırma, yeniden hesaplama, kayıt sisteminin gözden geçirilmesi,
gözlem, soru sorma, hesaplar arası ilişki kurma, inceden inceye araştırma ve hesaplama vede
karşılaştırma yoluyla incelemeler yapılmıştır. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında
incelenmesine gerek duyulan doğrudan temin, pazarlık ve açık ihale usulü yöntemiyle alımlara ait
dosyalar taranıp, tahsilât makbuzları kontrol edilmiş, yapılan tahsilâtların kanuni süre içerisinde
Büyükşehir Belediyesi’nin banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığı, yatan miktarların tahsilâtlarla aynı olup olmadığı kontrol edilerek, harcamaya konu olan tüm belgeler örnekleme yöntemiyle
incelenmiştir.

İncelemeler sırasında 2012 yılı gelir – gider ve gelir – giderlere konu işlemlerle ilgili olarak, bilgisine
gereksinim duyulan birim amir ve müdürleriyle görüşmeler yapılarak, alınan cevaplara dair
değerlendirmeler de rapora yansıtılmıştır.
Raporumuzun inceleme araştırma bölümünde bütçe ve kesin hesap karşılaştırmaları, belediyenin
gelirleri, giderleri, borçları, alacakları ve bilânçosu ana başlıklar halinde incelenmiş, komisyonumuzun
tespitleri ve önerileri sıralanmıştır.

Raporumuzun sonuç bölümünde ise Denetim Komisyonumuzun kanaat ve kararı yer almaktadır.

IV-YAPILAN TESPİTLER
A-BELEDİYENİN GELİRLERİ
01 VERGİ GELİRLERİ 2.971.901,06 176,00 2.971.725,06
01 3
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET
VERGİLERİ 2.234.118,85 150,00 2.233.968,85
01 3 9
DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE
HİZMET VERGİLERİ 2.234.118,85 150,00 2.233.968,85
01 3 9 52 YANGIN SİGORTA VERGİSİ 165.929,02 0,00 165.929,02
01 3 9 53 İLAN VE REKLAM VERGİSİ 2.068.189,83 150,00 2.068.039,83
01 6 HARÇLAR 737.782,21 26,00 737.756,21
01 6 9 DİĞER HARÇLAR 737.782,21 26,00 737.756,21
01 6 9 53 İŞGAL HARCI 95.583,00 0,00 95.583,00
01 6 9 54 İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI 19.778,55 0,00 19.778,55
01 6 9 56 ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE
HARCI 4.599,90 0,00 4.599,90
01 6 9 58 TELLALLIK HARCI 322.562,39 26,00 322.536,39
01 6 9 59 TOPTANCI HALİ RESMİ 293.301,37 0,00 293.301,37
01 6 9 60 YAPI KULLANMA İZNİ HARCI 177,00 0,00 177,00
01 6 9 99 DİĞER HARÇLAR 1.780,00 0,00 1.780,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 23.298.342,57 155.972,96 23.142.369,61
03 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 10.133.668,86 17.177,80 10.116.491,06
03 1 1 MAL SATIŞ GELİRLERİ 79.824,48 0,00 79.824,48
03 1 1 01 ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM
SATIŞ GELİRLERİ 79.824,48 0,00 79.824,48
03 1 2 HİZMET GELİRLERİ 10.053.844,38 17.177,80 10.036.666,58
03 1 2 39 İHALE İLAN YAYIN GELİRİ 3.434,00 0,00 3.434,00
03 1 2 51 ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE
İLİŞKİN GELİRLER 2.287.133,90 858,80 2.286.275,10
03 1 2 54 EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN
GELİRLER 184.484,69 0,00 184.484,69
03 1 2 55 KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN
GELİRLER 31.078,60 0,00 31.078,60
03 1 2 59 ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN
GELİRLER 866,28 0,00 866,28
03 1 2 99 DİĞER HİZMET GELİRLERİ 7.546.846,91 16.319,00 7.530.527,9103 6 KİRA GELİRLERİ 13.164.673,71 138.795,16 13.025.878,55
03 6 1 TAŞINMAZ KİRALARI 3.706.934,36 138.795,16 3.568.139,20
03 6 1 01 LOJMAN KİRA GELİRLERİ 14.874,00 0,00 14.874,00
03 6 1 02 ECRİMİSİL GELİRLERİ 387.882,25 102.016,16 285.866,09
03 6 1 03 SOSYAL TESİS KİRA GELİRLERİ 404.204,80 0,00 404.204,80
03 6 1 04 SPOR TESİSİ KİRA GELİRLERİ 10.727,00 0,00 10.727,00
03 6 1 05 KÜLTÜR AMAÇLI TESİS KİRA
GELİRLERİ 71.896,00 250,00 71.646,00
03 6 1 99 DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ 2.817.350,31 36.529,00 2.780.821,31
03 6 2 TAŞINIR KİRALARI 9.457.739,35 0,00 9.457.739,35
03 6 2 01 TAŞINIR KİRA GELİRLERİ 9.457.739,35 0,00 9.457.739,35
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE
ÖZEL GELİRLER
19.025.889,02 0,00 19.025.889,02
04 4
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN
ALINAN YARD.VE BAĞIŞLAR 153.800,00 0,00 153.800,00
04 4 1 CARİ 153.800,00 0,00 153.800,00
04 4 1 02 KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE
YARDILMAR 153.800,00 0,00 153.800,00
04 5 PROJE YARDIMLARI 18.872.089,02 0,00 18.872.089,02
04 5 2 SERMAYE (PROJE YARDIMI) 18.872.089,02 0,00 18.872.089,02
04 5 2 01 GENEL BÜTÇELİ İDARELERDEN
ALINAN PROJE YARDIMLARI 16.411.957,20 0,00 16.411.957,20
04 5 2 05 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN
PROJE YARDIMLARI 2.460.131,82 0,00 2.460.131,82
05 DİĞER GELİRLER 130.191.806,86 9.334,96 130.182.471,90
05 1 FAİZ GELİRLERİ 308.702,52 258,29 308.444,23
05 1 9 DİĞER FAİZLER 308.702,52 258,29 308.444,23
05 1 9 01 KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ 1.152,67 0,00 1.152,67
05 1 9 99 DİĞER FAİZLER 307.549,85 258,29 307.291,56
05 2
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN
PAYLAR 127.577.089,34 52,51 127.577.036,83
05 2 2
VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEN
ALINAN PAYLAR 126.602.007,05 0,00 126.602.007,05
05 2 2 51 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİR.ALINAN
PAYLAR 125.452.054,68 0,00 125.452.054,68
05 2 2 52 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN
ALINAN PAYLAR 1.149.952,37 0,00 1.149.952,37
05 2 4
KAMU HARCAMALARINA KATILMA
PAYLARI 237.034,50 0,00 237.034,50
05 2 4 53 YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI 231.422,55 0,00 231.422,55
05 2 4 99 DİĞER HARCAMALARA KATILMA
PAYLARI 5.611,95 0,00 5.611,95
05 2 8 MAHALLİ İDARELERE AİT PAYLAR 679.047,16 52,51 678.994,65
05 2 8 51 MADEN İŞLETMELERİNDEN ALINAN
PAYLAR 8.316,56 0,00 8.316,56
05 2 8 52 MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİNDEN ALINAN
PAYLAR 998,72 52,51 946,21
05 2 8 99 MAHALLİ İDARELERE AİT DİĞER
PAYLAR 669.731,88 0,00 669.731,88
05 2 9 DİĞER PAYLAR 59.000,63 0,00 59.000,63
05 2 9 99 DİĞER PAYLAR 59.000,63 0,00 59.000,63
05 3 PARA CEZALARI 1.113.909,98 5.567,48 1.108.342,5005 3 2 İDARİ PARA CEZALARI 167.959,41 0,00 167.959,41
05 3 2 99 DİĞER İDARİ PARA CEZALARI 167.959,41 0,00 167.959,41
05 3 4 VERGİ CEZALARI 649.934,87 5.567,48 644.367,39
05 3 4 01 VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI
GECİKME ZAMLARI 277.553,15 5.567,48 271.985,67
05 3 4 02 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI 275.745,13 0,00 275.745,13
05 3 4 03 VERGİ BARIŞI GECİKME ZAMMI 31.161,01 0,00 31.161,01
05 3 4 99 DİĞER VERGİ CEZALARI 65.475,58 0,00 65.475,58
05 3 9 DİĞER PARA CEZALARI 296.015,70 0,00 296.015,70
05 3 9 02 ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET
GEL.ALINA.GECİKME ZAML. 269.859,71 0,00 269.859,71
05 3 9 99 YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER
PARA CEZALARI 26.155,99 0,00 26.155,99
05 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 1.192.105,02 3.456,68 1.188.648,34
05 9 1 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 1.192.105,02 3.456,68 1.188.648,34
05 9 1 01 İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ
TEMİNATLAR 59.107,00 0,00 59.107,00
05 9 1 03 İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT
MEKTUPLARI 47.712,00 0,00 47.712,00
05 9 1 06 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 264.641,68 3.219,99 261.421,69
05 9 1 99 YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER
ÇEŞİTLİ GELİRLER 820.644,34 236,69 820.407,65
06 SERMAYE GELİRLERİ 25.104.566,26 155,00 25.104.411,26
06 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 24.563.511,32 155,00 24.563.356,32
06 1 3 DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ 2.091.934,02 0,00 2.091.934,02
06 1 3 01 DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ 2.091.934,02 0,00 2.091.934,02
06 1 5 ARSA SATIŞI 19.891.677,30 155,00 19.891.522,30
06 1 5 01 ARSA SATIŞI 19.891.677,30 155,00 19.891.522,30
06 1 9 DİĞER TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 2.579.900,00 0,00 2.579.900,00
06 1 9 99 DİĞER ÇEŞİTLİ TAŞINMAZ SATIŞ
GELİRLERİ 2.579.900,00 0,00 2.579.900,00
06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 2.485,00 0,00 2.485,00
06 2 2 TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ 2.485,00 0,00 2.485,00
06 2 2 01 TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ 2.485,00 0,00 2.485,00
06 9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ 538.569,94 0,00 538.569,94
06 9 9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ 538.569,94 0,00 538.569,94
06 9 9 99 DİĞER ÇEŞİTLİ SERMAYE SATIŞ
GELİRLERİ 538.569,94 0,00 538.569,94
GENEL TOPLAM 200.592.505,77 165.638,92 200.426.866,85
NET GELİR MİKTARI 200.592.505,77 – 165.638,92 = 200.426.866,85TL.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde kefaletli görevli olarak çalışan 6’sı tahsildar ve 23’ü taşınır işlem
kontrol sorumlusu olmak üzere toplam 29 personel bulunduğu, bunlardan kefalet kesintisi yapıldığı,
kefalet kesintilerinin belediyenin banka hesaplarına yatırıldığı,Üçer aylık dönemler sonunda da kefaletli görevli olarak çalışan personellerin bordrolarının tanzim
edilerek makbuzları ile birlikte kefalet sandığına gönderilmesine devam edildiği incelenmiştir.

1-VERGİ GELİRLERİ

Toplam vergi gelirleri 2011 yılı tahakkuku 4.150.515,25 TL iken 2012 yılında 2.891.533,34 TL.
tahakkuk sağlandığı incelenmiştir. 2011 yılından devir tahakkuk tutarı 1.651.245,94 TL. ile birlikte
2012 yılı toplam tahakkuku 4.542.779,28 TL. olarak gerçekleştiği hesaplanmış, gerçekleşen tahsilat
oranında bir önceki yıla göre %.9,45 artış olduğu görülmüştür. 2012 yılında tahakkuk eden
4.542.779,28 TL. verginin 2.971.725,06 TL’si tahsil edilmiş olup, tahsilâtın oranı %65’dır. 2011 yılına
göre tahsilât oranında %5’lik bir artış söz konusudur.
İlan ve reklam vergisi mükelleflerinden borcu bulunanlara ödeme emri gönderildiği ve tebligata
rağmen borçlarını ödemeyenlerle ilgili kanuni işlemlerin yapıldığı incelenmiştir. Belediyenin önemli
gelir kaynaklarından olan ilan ve reklam vergilerinde artış sağlanması için şehir genelinde tarama
yapılarak ilan ve reklam vergisi mükellefi olmayanların kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

2-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyete ilişkin net tahsilât; 2011 yılında 22.701.856,35 TL iken 2011 yılından
devir 3.909.444,01 TL. tahakkuk ile birlikte 2012 yılında 27.858.702,99 TL’ye yükseldiği
anlaşılmaktadır. tahakkuk tutarının23.142.369,61 TL.si tahsil edilmiş olup oranı %83′ dür.
a) Mal ve Hizmet Satış Tahakkuku: Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri içerisinde en büyük kalemi
oluşturan mal ve hizmet satış gelirleri tahakkuku 2011 yılında 13.150.428,76 TL iken 2011 yılından
devir eden 473.223,91 TL. tahakkuk ile 2012 yılında 10.537.713,66 TL’ye gerilemiştir. 2012 yılında
tahsilat tutarı 10.116.491,06 TL. olup, tahsilat oranı %96’dır.
b) Kira Gelirleri: 2011 yılında 13.543.612,36 TL iken 2012 yılında 2011 yılından devir tahakkuk ile
birlikte 17.320.989,33 TL’ye yükselmiştir. Bu gelir kaleminde % 27,89 artış meydana gelmiş olup
2012 yılına tahsil edilen kira gelirlerinin tutarı 13.025.878,55 TL’dir. Tahsilât oranı %75’dir.
Alacakların daha hızlı ve yüksek oranda tahsil edilebilmesi için ilgili birime personel takviyesi
yapılarak icra servisine kalıcı işlerlik kazandırılmalıdır.

3-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2011 yılında 8.452.027,62 TL tutarındaki bağış ve yardımlar 2012 yılında 19.025.889,02 TL’ye
yükselmiş olup artış oranı %125,10’dur.
Alınan bağış ve yardımlar içerisindeki en yüksek kalemi proje yardımları oluşturmaktadır. 2011
yılında 8.213.861,49 TL olan bu gelir kalemi 2012 yılında 18.872.089,02 TL olarak gerçekleşmiş
olup, artış oranı % 129,75’dir. Şehrin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bu tür
hibe projelerin sürekliliğinin sağlanması belediyemize büyük katkı sağlayacaktır.

4- DİĞER GELİRLER

Diğer gelir kalemleri 2011 yılında 129.705.864,07 TL iken 2012 yılında 2011 yılından devir eden
tahakkuk ile toplam132.161.629,62 TL’ye yükselmiş olup artış oranı % 1,90’dır.
Diğer gelir kalemlerinin içindeki en büyük pay kişi ve kurumlardan alınan paylar oluşmaktadır. kişi ve
kurumlardan alınan paylar 2011 yılında 112.978.401,87 TL iken 2012 yılında 2011 yılından devir
tahakkukla birlikte 129.388.252,85 TL’ye yükselmiş olup artış oranı % 14,53 olarak gerçekleştiği
incelenmiştir.Diğer gelir kalemleri içerisinde yer alan para cezaları, faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirlerinin toplamı
2011 yılından devreden tahakkuk ile birlikte 2.887.943,93 TL. olduğu incelenmiştir. Söz konusu gelir
kalemindeki artış oranı bir önceki yıla göre %188,39’dur. Tahakkuk eden tutarın 2.605.435,07 TL.olup
tahsilat oranı %90,22’dir.
5-SERMAYE GELİRLERİ
Sermaye gelir kaleminde tahsilât tutarı 25.104.411,26 TL. incelenmiş olup, tahsilat oranı % 82’dir.
2012 YILI KÜMÜLATİF OLARAK GELİRLERİN TAHAKKUK,
TAHSİLÂT VE GERÇEKLEŞME ORANLARI
GELİR TÜRLERİ
2011 YILI DEVİR
VE 2012 YILI
TAHAKKUK
TOPLAMI
2012 YILI NET
TAHSİLÂT
TOPLAMI
TAHSİLÂT
GERÇEKLEŞME
ORANI
VERGİ GELİRLERİ 4.542.779,28 TL. 2.971.725,06 TL % 65
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 27.858.702,99 TL. 23.142.369,61 TL % 83
AL.BAĞ.VE YARD.İLE ÖZEL GELİR. 19.025.889,02 TL. 19.025.889,02 TL. %100
DİĞER GELİRLER 132.161.629,62 TL. 130.182.471,90 TL. % 99
SERMAYE GELİRLERİ 30.743.074,68 TL. 25.104.411,26 TL. % 82
TOPLAM 214.332.075,59 TL. 200.426.866,85 TL %94
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN
2012 YILI GAYRİMENKUL SATIŞLARI
GELİR TÜRLERİ SATIŞ DEĞERİ
ARSA SATIŞI 7.941.776,68 TL
BİNA SATIŞI 1.582.469,31 TL
DİĞER ÇEŞİTLİ TAŞINMAZ SATIŞI 2.579.900,00 TL
TOPLAM 12.104.145,99 TL.
VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLÂT VE GERÇEKLEŞME ORANLARI
TÜRÜ ALACAK TUTARI 2012 TAHSİLAT TAHSİLAT ORANI
TAKİPLİ ALACAKLAR 6.613.801,81 TL. 2.430.036,75 TL. %36,74
TECİLLİ ALACAKLARIN TAHSİLÂT VE GERÇEKLEŞME ORANLARI
TÜRÜ ALACAK TUTARI 2012 TAHSİLAT TAHSİLAT ORANI
TECİLLİ ALACAKLAR 1.761.042,39 TL. 827.822,24 TL. %47İLAN REKLÂM VERGİLERİ TAHSİLÂT VE GERÇEKLEŞME ORANLARI
TÜRÜ
2011 YILINDAN 2012
YILINA DEVİR İLAN
REKLAM VERGİ
ALACAĞI
2012 YILI
TAHSİLÂT
TAHSİLÂTIN
GERÇEKLEŞME
ORANI
VADESİ GEÇMİŞ İLAN REKLAM
VERGİSİ 3.639.068,05 TL. 2.068.189,83 TL % 56,80
VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLARIN ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ AZALIŞ TUTARLARI VE
ORANLARI
TÜRÜ 2011 2012 +ARTIŞ –
AZALIŞ
ARTIŞ
ORANI
TAKİPLİ ALACAKLAR 6.224.552,06 TL. 6.396.360,38 TL. +171.808,32 TL. %2,76
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin denetime tâbi dönemde geçmiş yıllarda tahakkuku yapılmış,
vadesi geçmiş, tahsil edilemeyen yüklü miktarda takipli alacağının bulunduğu tespit edilmiştir.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin öz gelir kaynaklarını oluşturan 6.396.360,38 TL takipli
alacağından 2.762.185,32 TL’lik kısmının 6111 sayılı Yasa’nın (torba yasa) tanıdığı taksitlendirme
imkânından 1185 mükellef yararlandırılmak suretiyle tahsilâtının gerçekleştirildiği incelenmiş olup,
taksitlendirme yapanlardan 68 kişinin taksitlendirmelerini aksattıkları incelenmiştir. Bu borçlularla
ilgili icrai işlemlere hız verilmesi uygun olacaktır.
Vergi, diğer gelirler ve takipli alacakların tahsilâtının düşük olmasının sebepleri araştırıldığında fiziki
donanımların ve insan kaynağının verimli kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Yine belediye gelirlerini
toplayan birimlerde çalışan personele ifa ettikleri göreve ilişkin hizmet içi eğitim verilmesi verimlilik
açısından uygun olacaktır. Yine elektronik ortamda beyanname alınması ve diğer hizmetlerin verilmesi
vatandaşa kolaylıklar sağlayacağı gibi belediyenin tahakkuk ve tahsilâtlarının hızlanarak artmasına da
katkı sağlayacaktır.
ÖZ GELİRLERİN MUKAYESE TABLOSU
YILLAR GERÇEKLEŞEN ÖZ GELİR
TOPLAMI
GERÇEKLEŞEN TOPLAM
GELİR
TOPLAM GELİR
İÇERİSİNDEKİ ORANI
2011 72.849.830,02 200.426.866,85 % 36,35
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin öz gelirlerinin düşük olmasının nedenleri araştırılarak yapılacak
çalışmalarla toplam gelirler içerisindeki tutarının ve oranının artırılması için gerekli tedbirler
alınmalıdır.
31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA MEVCUTLARI
BANKA ADI PARA MİKTAR1
T.C. ZİRAAT BANKASI SAATHANE ŞUBESİ (28597498-5001) 369.139,26
T.C. VAKIFLAR BANKASI (2067997.) 1.862,62
T.C. VAKIFLAR BANKASI ALT YAPI HS. (00158007290500847) 48.929,82
T.C. VAKIFLAR BANKASI (620987 NOLU HES.ÇTV.) 3.485.710,03
T.C. VAKIFLAR BANKASI (158007292633054-ÖDEME HESABI) 5.795.837,81
T.C. VAKIFLAR BANKASI DIŞ BORÇ ÖDEME HS. (RAYLI SİSTEM HESABI) 2.090,33T.C. HALK BANKASI SAMSUN ŞUBESİ (22687 NOLU HESAP) 1.456,64
T.C. HALK BANKASI (TR88000120096500007000037) 7.336,05
T.C. HALK BANKASI SAMSUN EN.YAŞAM İÇİN ROTASI-7000 HS. 13.450,41
TOPLAM 9.725.812,97

5393 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılı
tahsilât işlemleri tarafımızdan örnekleme yöntemi ile denetlenmiş olup tavsiye gerektiren hususlar
aşağıda belirlenmiştir.

Belediye Tahsilât Nizamnamesi’ne uygun olarak 2012 yılında yapılan bilgisayarlı tahsilât
makbuzlarının düzenli olarak icmalleri yapılarak süresi içinde belediye banka hesaplarına yatırıldığı
incelenmiştir. (18.10.2012-27.12.2012 tarih ve 298809-299200 seri numaralı toplamı 391.404,00 TL,
14.06.2012-14.08.2012 tarih ve 266801-269200 seri numaralı toplamı 171.126,00 TL ve10.12.2012-
11.12.2012 tarih ve 109094-109115 seri numaralı toplamı 6.218,59 TL.makbuzlar buna örnektir.)
B) BELEDİYESİNİN GİDERLERİ
2012 YILI
01 PERSONEL GİDERLERİ 23.512.708,25
01 01 MEMURLAR 9.059.005,93
01 01 01 TEMEL MAASLAR 3.043.593,22
01 01 01 01 TEMEL MAASLAR 3.043.593,22
01 01 02 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 5.132.314,97
01 01 02 01 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 5.132.314,97
01 01 04 SOSYAL HAKLAR 416.012,65
01 01 04 01 SOSYAL HAKLAR 416.012,65
01 01 05 EK ÇALIŞMA KARSILIKLARI 376.153,33
01 01 05 01 EK ÇALIŞMA KARSILIKLARI 376.153,33
01 01 06 ODUL VE IKRAMIYELER 90.931,76
01 01 06 01 ODUL VE IKRAMIYELER 90.931,76
01 02 SOZLESMELI PERSONEL 1.492.372,30
01 02 01 ÜCRETLER 1.171.381,23
01 02 01 02 KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 1.162.812,07
01 02 01 90 DİĞER SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 8.569,16
01 02 04 SOSYAL HAKLAR 320.991,07
01 02 04 02 KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL HAKL 320.991,07
01 03 İŞÇİLER 12.624.352,56
01 03 01 İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 5.747.481,57
01 03 01 01 SÜREKLİ İŞÇİİLERİN ÜCRETLERİ 5.185.113,57
01 03 01 02 GECİCİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 562.368,00
01 03 02 İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI 1.862.772,61
01 03 02 01 SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI 1.823.289,56
01 03 02 02 GECİCİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI 39.483,05
01 03 03 İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 2.958.055,66
01 03 03 01 SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 2.727.157,36
01 03 03 02 GECİCİ İŞÇİLERİİN SOSYAL HAKLARI 230.898,30
01 03 04 İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 250.280,23
01 03 04 01 SÜREKLİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 194.014,6101 03 04 02 GECİCİİ İŞÇİİLERİN FAZLA MESAİLERİ 56.265,62
01 03 05 İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELERİ 1.805.762,49
01 03 05 01 SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELERİ 1.651.253,01
01 03 05 02 GECİCİ İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELERİ 154.509,48
01 04 GECİCİ PERSONEL 40.527,42
01 04 01 ÜCRETLER 40.527,42
01 04 01 03 USTA ÖGRETİCİLERE YAPILAN ÖDEMELER 40.527,42
01 05 DİĞER PERSONEL 296.450,04
01 05 01 ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER 296.450,04
01 05 01 51 BELEDİYE BAŞK. YAP.ÖDEMELER 144.257,60
01 05 01 52 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE YAP. ÖD. 152.192,44
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 3.816.137,93
02 01 MEMURLAR 1.320.960,95
02 01 06 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 1.320.960,95
02 01 06 01 SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 1.014.911,94
02 01 06 02 SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 306.049,01
02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 9.193,22
02 02 06 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 9.193,22
02 02 06 01 SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 9.193,22
02 03 İŞÇİLER 2.485.983,76
02 03 04 IŞŞISLIK SIGORTASI FONUNA 202.141,86
02 03 04 01 IŞŞIZLIK SIGORTASI FONUNA 202.141,86
02 03 06 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 2.283.841,90
02 03 06 01 SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 2.283.841,90
03 MAL VE HIZMET ALIM GİDERLERİ 92.774.919,38
03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 35.632.397,62
03 02 01 KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI 1.502.121,48
03 02 01 01 KIRTASİYE ALIMLARI 339.914,79
03 02 01 02 BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI 18.655,25
03 02 01 03 PERİYODİK YAYIN ALIMLARI 23.063,85
03 02 01 04 DİGER YAYIN ALIMLARI 32.028,02
03 02 01 05 BASKI VE CİLT GİDERLERİ 1.046.585,24
03 02 01 90 DİGER KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI 41.874,33
03 02 02 SU VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI 4.387.112,79
03 02 02 01 SU ALIMLARI 4.143.671,49
03 02 02 02 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI 243.441,30
03 02 03 ENERJİ ALIMLARI 15.515.280,39
03 02 03 01 YAKACAK ALIMLARI 1.434.664,71
03 02 03 02 AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI 11.328.422,34
03 02 03 03 ELEKTRİK ALIMLARI 2.752.193,34
03 02 04 YİYECEK, İÇECEK, YEM AL. 256.919,08
03 02 04 01 YİYECEK ALIMLARI 221.029,06
03 02 04 03 YEM ALIMLARI 35.890,02
03 02 05 GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI 298.179,35
03 02 05 01 GİYECEK ALIMLARI(KİŞİSEL KUŞAM VE DONANIM DAHİL 226.189,8703 02 05 02 SPOR MALZEMELERİ ALIMI 61.010,20
03 02 05 90 DİGER GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI 10.979,28
03 02 06 ÖZEL MALZEM ALIMLARI 396.599,27
03 02 06 01 LABARATUVAR MALZEMESİ İLE KİMYEVİ VE TEMRİNLİK 149.523,87
03 02 06 02 TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI 160.762,24
03 02 06 03 ZİRAİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI 10.198,26
03 02 06 90 DİGER ÖZEL MALZEME ALIMLARI 76.114,90
03 02 07 GÜVENL. VE SAV. YÖN. MAL.MALZ.AL. 4.998,20
03 02 07 90 DİĞER SAVUNMA MAL. MALZ. AL. 4.998,20
03 02 09 DİGER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI 13.271.187,06
03 02 09 01 BAHÇE MALZEMESİ ALIMLARI İLE YAPIM VE BAKIM GİD 1.747.975,67
03 02 09 90 DİGER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI 11.523.211,39
03 03 YOLLUKLAR 167.988,95
03 03 01 YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 58.830,14
03 03 01 01 YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 58.830,14
03 03 02 YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOL. 29.341,62
03 03 02 01 YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLL. 29.341,62
03 03 03 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 79.817,19
03 03 03 01 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 79.817,19
03 04 GÖREV GİDERLERİ 951.224,83
03 04 02 YASAL GİDERLER 874.271,45
03 04 02 04 MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ 402.063,77
03 04 02 90 DİĞER YASAL GİDERLER 472.207,68
03 04 03 ÖDENECEK VERGİ RESİM, HARÇLAR VE BENZERİ GİDERLE 67.946,38
03 04 03 01 VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER 162,50
03 04 03 02 İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER 45.552,90
03 04 03 90 DİĞER VERGİ RESİM HARÇ VE BENZERİ ÖDEMELER 22.230,98
03 04 04 KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI VE KORUNMASI GİDERLERİ 9.007,00
03 04 04 03 KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI 9.007,00
03 05 HİZMET ALIMLARI 37.374.781,73
03 05 01 MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER 31.025.678,01
03 05 01 01 ETÜD-PROJE BİLİRKİŞİ EKSPERTİZ GİDERLERİ 833.273,68
03 05 01 02 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 17.700,00
03 05 01 03 BİLGİSAYAR HİZMETİ ALIMLARI(YAZILIM VE DON. HAR 551.311,34
03 05 01 04 MÜTEAHHİTLİK HİZM.(TEMİZLİK HİZMET İHALELERİ DA 29.202.508,77
03 05 01 05 HARİTA YAPIM VE ALIM GİDERLERİ 26.845,00
03 05 01 06 ENFORMASYON VE RAPORLAMA GİDERLERİ 50.355,04
03 05 01 90 DİGER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER 343.684,18
03 05 02 HABERLEŞME GİDERLERİ 420.009,67
03 05 02 01 POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ 79.895,61
03 05 02 02 TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ 315.608,11
03 05 02 03 BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ (İNTERNET ABONELİK Ü 22.343,35
03 05 02 04 HABERLEŞME CİHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM GİDERLE 2.162,60
03 05 03 TAŞIMA GİDERLERİ 18.290,00
03 05 03 03 YÜK TAŞIMA GİDERLERİ 1.180,0003 05 03 90 DİGER TAŞIMA GİDERLERİ 17.110,00
03 05 04 TARİFEYE BAGLI ÖDEMELER 1.041.879,39
03 05 04 01 İLAN GİDERLERİ 456.296,49
03 05 04 02 SİGORTA GİDERLERİ 99.983,92
03 05 04 03 KOMİSYON GİDERLERİ 482.058,04
03 05 04 90 DİGER TARİFEYE BAGLI ÖDEMELER 3.540,94
03 05 05 KİRALAR 2.629.231,42
03 05 05 02 TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ 2.177.261,58
03 05 05 03 İŞ MAKİİNASI KİRALAMASI GİDERLERİ 431.844,71
03 05 05 07 ARSA VE ARAZİ KİRALAMA GİDERLERİ 9.505,70
03 05 05 90 DİĞER KİRALAMA GİDERLERİ 10.619,43
03 05 06 DEVLET BORÇLARI GENEL GİDERLERİ 21.543,85
03 05 06 51 MAHALLİ İDARELERİN İÇ BORÇLANMA GENEL GİDERLERİ 21.543,85
03 05 09 DİGER HİZMET ALIMLARI 2.218.149,39
03 05 09 03 KURSLARA KATILMA GİDERLERİ 33.958,10
03 05 09 10 LOJMAN İŞLETME MALİYET. KATILIM GİD. 59.204,88
03 05 09 90 DİGER HİZMET ALIMLARI 2.124.986,41
03 06 TEMSİL VE TANITMA GİD. 1.815.248,15
03 06 01 TEMSİL GİDERLERİ 1.046.927,81
03 06 01 01 TEMS. AĞIRL. TÖREN. FUAR. ORG.GİD. 1.046.927,81
03 06 02 TANITMA GİDERLERİ 768.320,34
03 06 02 01 TANITMA. AĞ. TÖR. FUAR. ORG.GİD. 768.320,34
03 07 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONA.G 8.613.933,41
03 07 01 MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ 2.306.144,91
03 07 01 01 BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI 796.222,69
03 07 01 02 BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARI 1.197.510,85
03 07 01 03 AV.VE Y.PAR. ALI. (HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEDEN BAGIM 48.603,54
03 07 01 04 YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ ALIMLARI 35.159,28
03 07 01 90 DİGER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI 228.648,55
03 07 02 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 181.643,88
03 07 02 01 BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI 107.812,88
03 07 02 02 FİKRİ HAK ALIMLARI 73.831,00
03 07 03 BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 6.126.144,62
03 07 03 01 TEFRİŞAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 43.149,65
03 07 03 02 MAKİNA TECHİZAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 729.299,96
03 07 03 03 TAŞIT BAKIM V ONARIM GİDERLERİ 3.240.020,12
03 07 03 04 İŞ MAKİNASI ONARIM GİDERLERİ 2.031.966,45
03 07 03 90 DİGER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 81.708,44
03 08 GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8.219.344,69
03 08 01 HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 341.391,39
03 08 01 01 BÜRO BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 136.072,50
03 08 01 02 OKUL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 48.922,80
03 08 01 04 ATOLYE VE TESİSİ BİNALARI BAKIM ONARIM GİDERLERİ 23.028,88
03 08 01 90 DİGER HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 133.367,21
03 08 02 LOJMAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 127.625,7603 08 02 01 LOJMAN BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 127.625,76
03 08 03 SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 111.333,00
03 08 03 01 SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 111.333,00
03 08 06 YOL BAKIM VE ONARIM GİD. 2.573.408,04
03 08 06 01 YOL BAKIM VE ONARIM GİD. 2.573.408,04
03 08 09 DİGER TAŞINMAZ YAPIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 5.065.586,50
03 08 09 01 DİGER TAŞINMAZ YAPIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 5.065.586,50
04 FAİZ GİDERLERİ 10.568.318,68
04 02 DİGER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 510.051,31
04 02 09 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİD. 510.051,31
04 02 09 01 TL. CİNS. DİĞ. İÇ.BORÇ.FAİZ GİD. 510.051,31
04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 10.058.267,37
04 03 02 EURO CİNS. BORÇ FAİZ GİDERLERİ 10.058.267,37
04 03 02 01 EURO CİNS. BORÇ FAİZ GİDERLERİ 10.058.267,37
05 CARİ TRANSFERLER 7.219.749,84
05 01 GÖREV ZARARLARI 438.178,42
05 01 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 438.178,42
05 01 02 05 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 438.178,42
05 02 HAZİNE YARDIMLARI 351.805,12
05 02 05 MAHALLİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 351.805,12
05 02 05 04 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNE 351.805,12
05 03 KAR AMACI GÜT. KUR. YAP. TRANSFERLER 803.749,65
05 03 01 KAR AMACI GÜT. KUR. YAP. TRANS. 803.749,65
05 03 01 01 KAR AMACI GÜT. KUR. YAP. TRANS. 183.563,77
05 03 01 05 MEMURLARIN ÖĞLE YEMEĞİNE YARD. 86.878,93
05 03 01 90 KAR AMACI GÜT. DİĞERLERİ 533.306,95
05 04 HANE HALKINA YAP. TRANS. 3.050.060,70
05 04 07 SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER 2.529.960,70
05 04 07 90 DİĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER 2.529.960,70
05 04 09 HANE HALKINA YAP. TRANS. 520.100,00
05 04 09 01 HANE HALKINA YAP. DİĞER TRANS. 519.300,00
05 04 09 08 TÜRK KÜLTÜR VARLIĞININ KORUNMASI VE TANITIMI GİDERLERİ 800,00
05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 2.575.955,95
05 08 09 DİĞERLERİNE VERİLEN PAYLAR 2.575.955,95
05 08 09 51 İLLER BANKASINA VERİLEN PAYLAR 2.575.955,95
06 SERMAYE GİDERLERİ 82.352.117,65
06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 3.718.634,84
06 01 02 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 407.584,98
06 01 02 01 BÜRO MAKİNALARI ALIMLARI 33.008,14
06 01 02 02 BİLGİSAYAR ALIMLARI 50.728,20
06 01 02 05 İŞYERİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI 323.848,64
06 01 04 TAŞIT ALIMLARI 1.218.909,08
06 01 04 01 KARA TAŞITI ALIMLARI (ZIRHLI TAŞIT ALIMI 1.218.909,08
06 01 05 İŞ MAKİNASI ALIMLARI 2.092.140,78
06 01 05 01 SABİT İŞ MAKİNASI ALIMLARI 95.722,7806 01 05 30 HAREKETLİ İŞ MAKİNASI ALIMLARI 1.996.418,00
06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 466.100,00
06 03 01 BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI 466.100,00
06 03 01 01 BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI 466.100,00
06 04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 3.485.157,16
06 04 01 ARAZİ ALIM VE KAMULAŞTIRILMASI GİDERLERİ 5.984,40
06 04 01 05 TURİZM ARAZİSİ ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ 5.984,40
06 04 02 ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GİDERLERİ 2.267.385,52
06 04 02 90 DİGER 2.267.385,52
06 04 03 BİNA ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GİDERLERİ 1.211.787,24
06 04 03 90 DİGER 1.211.787,24
06 05 GAYRİİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 74.682.225,65
06 05 02 MALZEME GİDERLERİ 8.906.234,55
06 05 02 01 İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ 834.606,14
06 05 02 02 ELEKTRİK TESİSATI GİDERLERİ 475.875,19
06 05 02 90 DİGER GİDERLER 7.595.753,22
06 05 03 TAŞIMA GİDERLERİ 2.142.510,64
06 05 03 90 DİGER TAŞIMA GİDERLERİ 2.142.510,64
06 05 04 ENERJİ GİDERLERİ 261.879,66
06 05 04 90 DİGER ENERJİ ALIMLARI 261.879,66
06 05 06 KİRA GİDERLERİ 2.826.262,82
06 05 06 03 İŞ MAKİNASI KİRALAMASI GİDERLERİ 1.976.662,82
06 05 06 90 DİĞER KİRALAMALAR 849.600,00
06 05 07 MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ 60.545.337,98
06 05 07 01 HİZMET BİNASI 1.500.085,37
06 05 07 02 HİZMET TESİSLERİ 17.388.305,32
06 05 07 04 SOSYAL TESİSLER 6.485.111,18
06 05 07 07 YOL YAPIM GİDERLERİ 14.450.229,69
06 05 07 90 DİGERLERİ 20.721.606,42
08 BORÇ VERME 2.000.000,00
08 01 YURTİÇİ BORÇ VERME 2.000.000,00
08 01 09 DİĞER YURTİÇİ BORÇ VERME 2.000.000,00
08 01 09 04 KAMU ORTAKLIKLARINA 2.000.000,00

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 222.243.951,73

1- PERSONEL GİDERLERİ
Samsun Büyükşehir Belediyesi Personel Sayısı

PERSONEL 2011 2012
Memur 221 224
İşçi 256 223
Sözleşmeli 26 34
TOPLAM 503 481Personel giderlerinin kanun hükmüne uygunluğunun hesaplanması
2012 yılı bütçe geliri (net) 200.426.866,85
Yeniden değerlendirme oranı % 7,80 15.633.295,61
Toplam 216.060.162,46
Ödenebilecek işçilik tutarı ( % 30) 64.818.048,74
2012 Ödenen tutar 23.512.708,25
2011 yılında personel giderleri toplamı 19.595.516,20 TL. iken 2012 yılında %19,99’luk artışla
23.512.708,25 TL. olarak gerçekleşmiştir. Personel sayısında azalma olmasına rağmen giderleri bir
önceki yıla göre artış göstermiştir. Bunun nedeni araştırıldığında 2012 yılı için personele verilen ücret
zammı ve sözleşmeli personel artışından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesin 8.
Paragrafında;

“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213
sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’ in altında olan belediyelerde bu
oran yüzde kırk olarak uygulanır denilmektedir. Yapılan hesaplama ve tespitlere göre ilgili
kanun maddesine uyulduğu incelenmiştir.

2- MAL VE HİZMET ALIMLARI

Bu giderler kaleminin 2011 yılı toplamı 59.322.157,64 TL iken 2012 yılında 92.774.919,38 TL’ye
yükselerek %56,39 artmıştır.

4734 Sayılı Kanunu 62’inci Maddesinin (ı) Bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki
parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla
konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” Hükmü yer
almaktadır. Söz konusu hükme göre Samsun Büyükşehir belediyesinin doğrudan temin yoluyla
alımları tutarı 10.982.000,52 TL. dir. Bu amaçla konulan ödeneğe oranı %8,48 olup, %10’nu
geçmemektedir.

Yapılan alımlarla ilgili incelemeler
1-İhaleli Alımlar
4734 sayılı yasaya göre yapılan ihale dosyaları üzerinde yapılan incelemelerde gerekli
yarışma koşullarının oluşturulduğu incelenmiştir.
2- Doğrudan Temin Yoluyla Alımlar

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE ALIM YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR

A-İhtiyaçların kısımlara bölünmeden karşılanması:
Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara
bölünemez. 4734 sayılı Kanuna göre açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü, temel ihale usulleridir. Ancak temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve
yöntemlerle alım yapılması öngörülmüştür.
4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun
22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya
kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini,
4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk
doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

B- 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması:

4964 sayılı Kanunla değişik 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve
22 nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin
bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü
olmadıkça aşamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenleme ile 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiştir. Buna göre,
Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21 inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama
faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22 nci maddesinin
(d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10 unu
Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacaklardır.
4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların
temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate
alacaklardır. Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan
yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranını hesaplayacaklardır. Burada
önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %
10’unun aşılıp aşılmamasıdır.

Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, ihale ve harcama yapmaya yetkili birimlerinin 4734 sayılı
Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yaptıkları harcamalarının, toplam ödeneklerinin % 10
oranını aşıp aşmadıklarını takip edeceklerdir. Kurum ve kuruluşlar ilgili veya bağlı birimlerine mal ve
hizmet alımı ile yapım işleri ödeneklerinin aktarılması ile ilgili işlemleri yaparken veya bunların
harcamalarını belirlerken bu durumu göz önünde bulunduracaklardır.

C- Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım
yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi
zorunluluğu bulunmaktadır.
Doğrudan temin yönteminin uygulanmasıyla ilgili yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılan
incelemelerde alımların genellikle parçalara bölünerek yapıldığı incelenmiş olup, bu durum
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir.Bundan böyle bu hususa dikkat
edilmesi hususunda sorumluların uyarılması gerekmektedir.

Yine aynı Kanunun “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60’ ıncı maddesinde;
“İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme
yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin;17 maddede
belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya
tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu
hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin
cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışların özelliğine göre haklarındaki ceza
kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar veya
ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde
görevlendirilemezler.”

Bu kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş
olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili
diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.
(Değişik: 4964/36 md.) 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 inci maddede belirtilen
kurallara aykırı olarak ihaleye çıkmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda
belirtilen müeyyideler uygulanır.” denilmektedir.
Söz konusu kanun maddelerine uymayan sorumlularla ilgili yine aynı kanunun 60 ncı
maddesine göre işlem yapılması gerektiği hususu unutulmamalıdır.
Aynı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması ile ilgili incelemelerde herhangi bir
olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

BAZI ALIMLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

1- Samsun Büyükşehir Belediyesinin basım ve matbuat ile ilgili alımlarında belirli
firmalardan teklif alındığı incelenmiştir.
2- Makine İkmal Daire Başkanlığı tarafından yapılan olan bakım onarım işi için genelde 2
firmadan 11.05.2012 tarihinde piyasa araştırması amacıyla fiyatlar alınmıştır. Bu firmalar
a- Tuensan İnş.San.Tic.Ltd.Şti. ve Samsun Yapısan İnşaat Ticaret Limited Şirketi
b- Samsun Yapısan İnşaat Ticaret Limited Şirketi Tuensan Firması 142.000,00TL. ve Yapısan
firmasıda 144.000,00 TL. maliyet fiyatı teklifinde bulunmuşlardır. İhale yine bu 2 firma davet
edilmiş, sadece Tuensan firması teklif vererek ihaleyi kazanmıştır.
4734 sayılı İhale yasasının 21 f maddesine göre yapılan ihalelerde ihale öncesi yaklaşık
maliyet hesabı için piyasa araştırması yapılmaktadır. Yapılan incelemede genellikle bu piyasa
araştırmaları için teklif alınan firmaların daha sonra aynı ihaleye davet edildikleri
incelenmiştir. Dolayısıyla bu uygulama amaçlanan rekabet ve yarış ortamını yaratılmadığı
kanaati oluşturmaktadır.

3-Yine Makine İkmal Daire Başkanlığı tarafından yapılan bazı 22- d alımlarında genelde 3
firmanın tercih edildiği incelenmiştir. Söz konusu firmalar.

a- Tuensan İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
b- Samsun Yapısan İnşaat Ticaret Limited Şirketi
c- Yıldırım Karisör Boya Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde;
“İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında
karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludurlar”
denilmektedir. Rekabetin daha iyi sağlanması için piyasa araştırmasının daha kapsamlı ve
varsa aynı iş kolunda alternatif başka firmaların da tespit edilerek yapılması gerektiği gibi,
teklif alınan ve davet edilen firmalar bakımından da bu ilkeye uyulması gerektiği
değerlendirilmektedir.

13.04.2005 Tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki gibidir.”Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve
yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman
açık ve hazır olurlar.

Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya
eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.
Yönetici kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için
gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve
bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve
diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek
olmayı kapsar.

Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi
sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını
izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.” denilmektedir.
Makina ikmal dairesi başkanlığı’nda görevlendirilmiş Mehmet TOPÇU adlı kişinin, süreli
olarak ve birden fazla sahte hak ediş evrakı tanzimi ile, belediyeye mal veya hizmet satmış
gibi gösterdiği suç ortağı kişilere ödeme yapılmasını sağlamak suretiyle elde edilen kamuya
ait paraları birlikte zimmetlerine geçirilmesi olayı ile ilgili yapılan değerlendirmede; olayın,
durumu tespit eden dikkatli bir belediye birim çalışanı vesilesiyle idarece derhal yargıya
intikal ettirilmiş olup, konunun Türk Ceza Kanunları gereğince yargıda değerlendirildiği
tespit edilmiştir. Olayın faali kişinin, Makina İkmal Dairesi’nde yasal hizmet statüsüyle
uyuşmayan bir işte istihdam edilmesinin uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

3- CARİ TRANSFERLER

Bu gider kalemi içerisinde yer alan görev zararları kar amacı gütmeyen kuruluşlara, hane halkına
yapılan transferler ve diğer sosyal amaçlı transferlerin 2011 yılı toplamı 5.940.097,60 TL iken 2012
yılında 7.219.749,84 TL’ye yükselmiştir.

Hane halkına yapılan transferler (sosyal ve eğitim amaçlı) 2011 yılında 2.373.479,79 TL iken 2012
yılında 3.050.060,70 TL’ye yükseldiği incelenmiş olup, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımların
sosyal belediyecilik anlayışıyla uyumlu olması ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesiyle ilgili
araştırmalarda gösterilen titizlik ve hassasiyet takdire şayandır. Ancak, yapılan sosyal yardım teslim
tutanaklarında şirket elemanlarının imzalarının bulunduğu, ancak şirket elemanlarının resmi evrak
usulüne bazen uymadıkları (evraklarda tarih ve sayının olmaması gibi..) görülmüş olup, evrak
tekamülüne daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

4- FAİZ GİDERLERİ

Faiz giderleri 2011 yılında 10.176.423,55 TL iken 2012 yılında 10.568.318,68 TL olarak gerçekleştiği
incelenmiştir. Ödenen faizlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 03,86 dir. Bu oranın yüksek
olmasının nedeni Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin büyük miktarda kredi yükü altında bulunmasıdır.
Kredi yükünün büyük bölümünü raylı sistem için kullanılan dış kaynaklı kredi faizleri oluşturmakta olup, 2012 yılı dış kaynaklı kredilere ödenen faiz 10.058.267,37 TL’dir. Dış kaynaklı kredilere ödenen
faiz toplam faizin %95,7’sini oluşturmaktadır.

5-SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye giderleri 2011 yılında 99.492.680,82 TL iken 2012 yılında 82.352.117,65 TL’ye gerilediği
incelenmiştir.
Belediyemizin 2012 yılı bilânço aktif toplamı 477.157.616,70 TL’dir. 2011 yılı rakamı
449.508.791,54 TL olup, bilânço aktif toplamında %6,15’lik bir artış olduğu anlaşılmaktadır.

6-BORÇ VERME

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 yılı yurt içi borç verme 700.000,00 TL. iken 2012 yılında
2.000.000,00 TL’ye yükseldiği incelenmiştir. Borç verilen birim sermaye artışından dolayı Samulaş
A.Ş.dir.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Borçları

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle borç tablosu aşağıdaki gibidir.

BORCUN TÜRÜ MİKTARI (TL.)
PİYASA BORÇLARI (BÜTÇE EMANETLERİ) 36.605.313,62
SGK PRİM BORÇLARI 493.209,16
VERGİ DAİRELERİ BORÇLARI 1.311.964,11
FONLAR VEYA DİĞ. KAMU İDARELERİ ADINA TAH.BORÇLAR 35.895,18
BANKALARA KREDİ BORÇLARI 6.323.882,11
ALINAN EMANET VE DEPOZİTOLARDAN BORÇLAR 2.020.056,38
VADESİ GEÇMİŞ SGK VE VERGİ BORÇLARI 2.653.714,28
KAMU İDARELERİNE BORÇLAR 35.127.351,42
KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIKLARI 3.050.942,26
DIŞ MALİ BORÇLAR 289.513.948,70
EMANET BORÇLARI 1.578.022,27
GELECEK YILLARLA İLGİLİ GELİRLER (DÖN.ERKEN.TAH.BORCU) 3.812.320,42
GİDER TAHAKKUKLARI 1.250.322,08
T O P L A M 383.776.941,99
Yukarıdaki tablodaki verilerden anlaşılacağı üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun
büyük kısmının ( 289.513.948,70 TL ) dış kaynaklı olduğu, bu kredinin raylı sistem ve katı atık
projelerinde kullanıldığı, uzun vadeli olduğu ve kredi ödemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı
incelenmiştir.Bağlı kuruluşları (Saski ) ve doğrudan yada dolaylı ortak olduğu şirketlerinin (Anakent,
Samulaş ve Sabek ) borçları yukarıdaki borca dahil değildir.

Bütçe incelemeleri

BÜTÇE GELİR – GİDER GERÇEKLEŞME ORANLARI
YILLAR BÜTÇE
GELİR TAH
GERÇEKLEŞEN
GELİR
% BÜTÇE
GİDER TAH.
GERÇEKLEŞEN
GİDER
%
2012 215.000.000,00 200.426.866,85 %93,22 225.000.000,00 222.243.951,73 %98,78

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılı bütçesi gelir ve giderlerinin gerçekleşme oranları
yukarıdaki tabloda olduğu gibidir. Bütçe gelir ve gider tahminine oran olarak yaklaşıldığı incelenmiş
ise de; 2012 yılında gelir kalemlerinin gerçekleşmesinde %6,78’lik,gider kalemlerinin
gerçekleşmesinde ise %1,22’lik bir sapma söz konusudur. Bütçe sapma oranları çok yüksek olmaması
tahmini bütçe hazırlanırken ve gelir tahminlerinde bulunulurken önceki yılların artış oranlarından yararlanılarak gerçekçi gelir rakamlarına yer verildiği, geçmiş yıllarda yapılan tahsilât oranı ile yapılan
harcamaların göz önünde bulundurulduğu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 13.maddesindeki ilkelere uygun bütçe yapıldığı incelenmiştir.
2012 yılı Büyükşehir Belediyesi’nin Yolluklar, Temsil, Ağırlama ve Kırtasiye harcamalarının
dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

YILI Yolluklar

Temsil
Ve
Ağırlama
Kırtasiye ve Büro
Malzemesi
Görev Giderleri

2012 167.988,95 1.815.248,15 1.502.121,48 951.224,83

Yolluklar, Temsil, Ağırlama , Kırtasiye ve Görev giderlerinde artış olduğu gözlenmiştir.
Bütçe kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ve bütçe imkânlarının daha fazla miktarda
hizmete yönelik verimli yatırımlara yönlendirilebilmesi amacıyla; cari giderlerin tasarruf tedbirleri
içerisinde önemli bir kalem oluşturması ve belediyenin yatırım plan ve programları ile belediyenin
mevcut mali ve ekonomik yapısı da dikkate alınarak, Belediyenin yapması gereken giderleri
haricindeki cari giderlerinde azami tasarruf sağlanarak hizmete yönelik yatırım giderlerinin artırılması
yönünde gerekli tedbirlerin alınması uygun olacaktır.

Özel hukuk hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren Belediye İktisadi İşletmelerinin verimli ve kârlı
çalışmaları sağlanmalı, belediye bütçesine olumsuz etki yapmasının önüne geçilmelidir. Bu şirketlerin
yıllık bilanço ve kar-zarar cetvelleri titizlikle denetlenmeli, kar ve verimlilik temeline dayalı olarak
faaliyet göstermesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
VI-SONUÇ
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nce
oluşturulan komisyonumuzca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amacına
yönelik olarak Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı
sağlamak üzere tespit edilen denetim sonuçları yukarıda bölümlerinde değerlendirilmiş olup, Samsun
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.29.03.2013

DENETİM KOMİSYONU

Emin Kazım ŞEN Cemalettin KOLA Adem ALAN Tahsin CANİKLİ İbrahim SARAÇ
Den.Kom.Bşk

Share
#

SENDE YORUM YAZ

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

.